Hide
Раскрыть
РУС /  ENG

Harold Garfinkel (Transl. by: Pavel Stepantsov 1 , Vasily Kuzminov 1 ; Translation ed. by: Svetlana Ban'kovskaya 1)
  • 1 National Research University Higher School of Economics, 20 Myasnitskaya Str., Moscow, 101000, Russian Federation

Parsons’ Primer: “Ad Hoc Uses”. Chapter IV. “Adequate” Descriptions of Social Structures

2011, vol. 10, No. 1-2, pp. 142–163 [issue contents]
Citation: Garfinkel H. (2011) Parsons dlya nachinayushchikh. Dlya primeneniya Ad Hoc. Glava 4. «Adekvatnye» opisaniya sotsial'nykh struktur [Parsons’ Primer: “Ad Hoc Uses”. Chapter IV. “Adequate” Descriptions of Social Structures]. The Russian Sociological Review, vol. 10, no 1-2, pp. 142-163 (in Russian)
BiBTeX
RIS
The Russian Sociological Review
Office A-205
21/4 Staraya Basmannaya Ulitsa, Building 1
Deputy Editor: Marina Pugacheva
 
Rambler's Top100 rss